English
Χάρτης Ιστότοπου
Συχνές Ερωτήσεις
WWW.PASIPKA.GR
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
 
Καλωσόρισμα του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
Ποιοί Είμαστε
Περιοδικό ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Τα τμήματά μας
Συνέδρια
Αθλητισμός
Ειδήσεις
Προσβασιμότητα
Νομοθεσία
Πρότυποι Κανόνες OHE
Δικαιώματα
Τακτικά Μέλη
Αρωγά Μέλη
Εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού
Επικοινωνία
Χρήστης: [Είσοδος]
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πανελλαδικός Σύνδεσμος
Παραπληγικών & Κινητικά
Αναπήρων
Εγγραφείτε στο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία
της Πληροφορίας του Γ'ΚΠΣ
Συντάξεις Αναπηρίας Ο.Γ.Α.

Σύνταξη αναπηρίας κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Αρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΄Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:
8 μήνες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% για ένα (1) έτος τουλάχιστον.
2. Πέντε (5) χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών, από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στην τετραετία που προηγείται του έτους. Για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας από τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.
2. Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσ/μείου για την πάθηση του αιτούντος.
3. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση ΑΔΤ (κάτω των 14), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
4. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου.
5. Βεβαίωση του Αντ/τη του ΟΓΑ και του Προέδρου της επαγγελματικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης του τόπου απασχόλησης του αιτούντος, για την περιουσιακή κατάσταση και βιοποριστική απασχόληση αυτού, τα χρονικά διαστήματα και τις περιοχές όπου απασχολήθηκε, καθώς και τον τόπο διαμονής του κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος που δηλώνει.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Ένα έτος τουλάχιστον ή και περισσότερο για όσο χρόνο κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
1. Υποβολή αίτησης στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
2. Διαβίβαση αίτησης στον ΟΓΑ.
3. Εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή για διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία.
4. Έλεγχος ύπαρξης ασφαλιστικών προϋποθέσεων από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.
5. Έκδοση απόφασης.

 
 

Βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Άρθρο 5 παρ.2 Ν.1287/1982
Άρθρο 4 Π.Δ/τος 334/1988

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, από πάθηση ή από βλάβη που κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
2. Η αναπηρία να έχει επέλθει μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
3. Απασχόληση κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη πριν από το έτος, κατά το οποίο έγινε ανάπηρος σε ποσοστό 67%.
4. Να μη συνταξιοδοτείται από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων π.χ. πολεμική σύνταξη κ.λπ.). Για τον ασφαλισμένο που έγινε ανάπηρος από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, ή κοινό ατύχημα απαιτούνται μειωμένες προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Όσα απαιτούνται για τη χορήγηση σύστασης αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (σελ. 1, 2, 3).

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Τρία (3) έτη τουλάχιστον ή και περισσότερο για όσο χρόνο κρίνει η Υγειονομική Επιτροπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η ίδια με αυτή για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η σύνταξη αυτή θα χορηγείται πλήρης σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους από τον ΟΓΑ μέχρι 31-12-2002, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Από 1.1.2003 και εφεξής η βασική σύνταξη θα χορηγείται μόνο σε όσους συνταξιοδοτούνται από τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης, παράλληλα με τη σύνταξη του κλάδου αυτού και το ποσό αυτής θα χορηγείται μειωμένο σταδιακά, κατά ποσοστό 4% ετησίως μέχρι και το 2026.

 
 

Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Αρθρο 5 παρ.2 Ν.1287/1982
Αρθρο 2 Π.Δ/τος 334/1988

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΄Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:
8 μήνες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Να είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνουν πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη, που κατά πρόβλεψη της υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να μη συνταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
4. Να μην έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5. Ενας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον Οργανισμό ολόκληρη την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης, για συνταξιοδότηση ή προ του θανάτου του αν και οι δύο γονείς έχουν εγκαταλείψει το ανάπηρο παιδί τους και αγνοείται η τύχη τους, η ανωτέρω τριετία υπολογίζεται προ του έτους της εγκατάλειψης.
6. Αν πρόκειται για έγγαμο να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση είτε από δικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από αγροτική οικονομία, είτε από εισοδήματά του ή της συζύγου, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος).
2. Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του πατέρα ή της μητέρας για την απασχόλησή τους και τον τόπο διαμονής τους.
4. Βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας (κατά διαμονή και βιοποριστική απασχόληση των γονέων του αιτούντος κατά την τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Σε περίπτωση θανάτου ενός ή και των δύο γονέων, η βεβαίωση θα αναφέρεται στην τριετία πριν από το θάνατο.
5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ και του Προέδρου της οικείας επαγγελματικής ή συνεταιριστικής οργάνωσης για τη διαμονή και βιοποριστική απασχόληση των γονέων του αιτούντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Τρία (3) χρόνια τουλάχιστον ή και περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές.

 
 

Προσαύξηση ποσού της κύριας σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ λόγω απόλυτης αναπηρίας

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Αρθρο 9 παρ.7 Ν.2458/1997

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΄Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:
5-6 μήνες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο συνταξιούχος αναπηρίας του κλάδου, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία) δικαιούται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που παίρνει από τον κλάδο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.
2. Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Για όσο χρόνο καθορίσει η Υγειονομική Επιτροπή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές εκτός του σταδίου -4-.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Επισημαίνεται ότι η προσαύξηση αυτή χορηγείται μόνο σε όσους δεν δικαιούνται την αντίστοιχη προσαύξηση της βασικής σύνταξης.

 
 

Προσαύξηση ποσού της βασικής σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ λόγω απόλυτης αναπηρία

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Αρθρο 4 Π.Δ/τος 334/1988

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ που λαμβάνει βασική σύνταξη μπορεί να πάρει προσαύξηση στο ποσό της βασικής σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, εφ΄ όσον έχει ποσοστό αναπηρίας 100% διαρκής και εφόρου ζωής και βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνέχεια επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.
2. Πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθηση του αιτούντος.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Εφόρου ζωής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η ίδια με αυτή που απαιτείται για τις προηγούμενες παροχές εκτός του σταδίου -4-.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος απόλυτα ανάπηρος περιθάλπτεται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή νοσηλεύεται σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου, το παραπάνω ποσό της προσαύξησης μειώνεται στο μισό.

« Οκτώβριος 2017 »
ΚΔΤΤΠΠΣ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
FORUM 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ONLINE GAMES 
RSS
 Copyright © 2008 PASIPKA - Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.